Upravit stránku

Sanace povrchu železobetonových konstrukcí 

 

Předúprava povrchů - vysokotlaký vodní paprsek

            Smyslem předúpravy povrchů je odstranění narušených, zkarbonatovaných nebo agresivními médii kontaminovaných povrchových vrstev betonu a současně s tím i vytvoření hutného, únosného betonového podkladu pro nanášení správkových  reprofilačních  hmot.

            Veškeré poškozené betony musí být obnaženy až na tzv. " zdravé jádro", tj. povrch, vykazujícím pevnost 1,5 MPa v prostém tahu. Zároveň musí být odbourán i trhlinami rozrušený, jinak zdánlivě pevný beton,( za trhlinu se považuje porucha širší nežli 0,1 mm v agresivním prostředí dle ČSN 73 1215  0,2 mm v prostředí vlhkém a neagresivním a 0,3 mm v prostředí suchém ) , stejně jako úlomky či odfouknuté nebo trhlinkami rozrušené části nad zkorodovanou výztuží. Ta musí být šramováním obnažena a očištěna od  koroze.

            Veškerý opravovaný povrch musí být před aplikací sanačních materiálů důkladně tryskán vysokotlakým vodním paprskem o tlaku 1000 - 2800 Bar (dle potřeby) a to tak, aby se dosáhlo odstranění všech povrchových nečistot a volných částí.                                                

            Při přípravě podkladu pro sanační zásah jsou důležité styčníky jednotlivých konstrukčních prků skeletu, kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost při obnažování a současně při volbě sanační technologie jejich ošetření.

 

Ověřování kvality podkladu

            Kvalita podkladu se prověřuje zkouškou povrchových vrstev v tahu. Průměrná hodnota pevnosti v tahu povrchových vrstev se podle typu použitého sanačního systému musí pohybovat v intervalu od 1,0 do 1,5 MPa. Jednotlivé hodnoty přitom musí být větší než 0,6 MPa.

            Obnažené plochy budou při menších rozsazích zkoušeny i povrchovým tvrdoměrem pevnosti v tlaku, přičemž se pevnosti v tahu odvodí z pevnosti v tlaku  jako 1/30 pevnosti v tlaku, určené na základě měření Schmidtovým tvrdoměrem dle ČSN 73 1373. S nanášením následných reprofilačních vrstev lze započít teprve s výslovným souhlasem objednatele.

 

Obnova, úprava a ošetření ocelových výztuží

            Odhalená ocelová výztuž, nesplňující pevnostní požadavky, bude odřezána a nahrazena novou, při zachování původních vlastností a průměrů. Napojení bude provedeno navařením nebo drátovým spojením, dle daného účelu.

            Veškerá obnažená výztuž, ošetřená přetvařečem rzi, musí být navíc ještě opatřena vhodným ochranným nátěrem na bázi speciálních cementů s aditivy (bez chloridů, azbestu či jiných minerálních vláken). Doporučená báze materiálů musí být kompaktibilní s následnými materiály, použitými pro reprofilace.

 

Reprofilace

            Vybouraný či scházející beton bude po provední předchozího postupu nahrazen vysoce kvalitní betonovou směsí, u lokálních a hrubších reprofilací nanášenou ručně nebo u větších ploch nanášených technologií stříkáním, které se po mírném zavadnutí ručně začistí na požadovanou kvalitu povrchu.

            Minimální krycí vrstva nad obnaženou rozdělovací a jakoukoliv jinou výztuží musí bezpodmínečně splňovat požadavky příslušných norem.    

 

Povrchová úprava  ( sekundární ochrana povrchu betonu )

            Na připravené, začištěné plochy budou v rámci kompletnosti celého systému aplikovány závěrečné stěrky a nátěry, přičemž jednotlivé druhy sekundární ochrany budou nanášeny v závislosti na co nejefektivnějším účinku při minimalizaci cenových nákladů.

            Každá betonová konstrukce vyžaduje, vzhledem ke svému účelu, jiný typ sekundární ochrany.  

 

Zpracovatelnost hmot

            Pro provedení sanací bude systematicky vybrán pouze kompletní systém ochrany ŽB konstrukcí inženýrských staveb, splňující nejvyšší požadavky, kladené na certifikovaný, mnohokrát realizovaný a vyzkoušený komplexní systém sanace. V době zpracování těchto směsí se nesmí teplotní minima a maxima pohybovat v jiném rozsahu, než + 5 až + 30 stupňů C. Z tohoto důvodu musí být v průběhu prací pečlivě sledována teplota přímo na místě aplikace a její hodnoty být ve dvouhodinových intervalech zaznamenány ve stavebním deníku.

            V případě poklesu teplot vzduchu nebo podkladního betonu pod + 5 stupňů C je nutné provádět na sanovaných plochách po dobu alespoň tří dnů zateplovací opatření, zajišťující optimální vyzrávání směsí.

            V době, kdy teplota konstrukce převyšuje doporučenou aplikační teplotu, budou naopak konstrukce předem ochlazeny a budou provedena dostatečná opatření proti nadměrnému vysychání a prohřátí nanesených vrstev dostatečným stíněním a eventuelně i chlazení - kropením..

          

Kontrola prací

            Rozsah kontroly určuje objednatel a je součástí  TP  a je součástí smlouvy o dílo.

            Kromě kontrolních zkoušek objednatele je povinen provádět kontrolní zkoušky i zhotovitel dle vlastního systému kontroly jakosti, která je předmětem nabídky zhotovitele.

Zhotovitel musí zaznamenávat do stavebního deníku minimálně tyto skutečnosti:

-  počátek a konec jednotlivých technologických operací

-  klimatické poměry, teplotu a vlhkost vzduchu, teplotu zpracovávaných látek , povrchovou teplotu opravované konstrukce, přijatá opatření v případě nepříznivých klimatických podmínek      

-   přesnou specifikaci používaných správkových hmot

-   seznam vyráběných zkušebních těles, resp. provádění vlastních kontrol

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti